Aflatoxin i Foderstofbranchen

BSR 4 ønsker med denne vejledning at orienterer om hvorledes man bedst beskytter sig ved håndtering af foderstofråvare der kan indeholde aflatoxin. Aflatoxin er et giftigt stofskifteprodukt fra svampen af Aspergillus flavus.

Branchevejledningen har været forelagt Direktoratet for Arbejdstilsynet hvis bemærkninger er blevet indarbejdet.

Aspergillus flavus findes overalt i verden, men udvikler kun aflatoxin under ganske særlige forhold. For at svampen kan udvikle aflatoxin, skal denne findes i foderstofråvaren, og samtidig skal råvaren have været udsat for en temperatur på ca. 25oC eller højere sammen med en meget høj luftfugtighed. Det er derfor især foderstofråvarer, der stammer fra tropiske eller subtropiske områder, der kan indeholde aflatoxin.

Der har gennem tiderne været forsket meget i aflatoxin's skader i forhold til mennesket. Aflatoxin er opført på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer og er et kraftigt leverkræftfremkaldende stof. Aflatoxin kan endvidere være årsag til mave-/tarmproblemer af alvorlig art.

 

Hvor kan man blive udsat for aflatoxin?

For mennesker er der 2 optagelsesveje. Aflatoxinholdigt støv indåndes og optages via lungerne eller via fordøjelsessystemet.

Personudsættelse for aflatoxin kan ske, hvis der håndteres støvende foderstof, hvor aflatoxinindhold forekommer. Aflatoxin bindes på støvet.

Man skal således være særlig opmærksom på støveksponering i forbindelse med råvarehåndtering.

Råvarehåndteringen kan fx. være ved:

 • losning af skibe
 • læsning og aflæsning af lastbiler - særlig ved tipning i påslag
 • rengøring af siloceller og plansilo

I mindre grad kan der ske udsættelser i forbindelse med:

 • produktion af foderstoffærdigvarer
 • distribution af færdigblandet foderstof.

Hvor der er tale om godt vedligeholdte og renholdte foderstoffabrikker og biler, er udsættel­sesmuligheden yderligere begrænset.

 

Hvad kan der gøres for at undgå aflatoxin?

Da aflatoxin har en ganske særlig evne til at "klæbe" til de enkelte støvkorn, vil aflatoxinudsættelsen være afhængig af den mængde støv, man bliver udsat for. Hvis støvudsættelsen reduceres, vil aflatoxinudsættelsen også blive reduceret tilsvarende.

Den belastning man udsættes for, afhænger også af aflatoxin-koncentrationen i foderstoffet.

Der er således ikke særlig stor risiko for skader, hvis man undgår støveksponering ved udsugning eller anden foranstaltning og om nødvendigt bruger åndedrætsværn. Grænseværdien for organisk støv er 3 mg/m3.

 

Foderstoffer, der kan indeholde aflatoxin

I almindelighed kan foderstoffer fra tropiske eller subtropiske områder indeholde aflatoxin. Erfaringen viser, at følgende foderstoffer kan være inficerede:

 • bomuld
 • kokos
 • palme
 • majs

Plantedirektoratets årsberetninger viser, at aflatoxinindhold oftest findes i kokos.

Erfaringsmæssigt vil der kun i meget få tilfælde være aflatoxin i direkte skadelige mængder i foderstofferne.

 

Hvad siger lovgivningen?

Der er ingen grænseværdier for aflatoxin i arbejdsmiljøet, men da der er tale om et kræftfremkaldende stof, skal det så vidt muligt undgås.

Landbrugsministeriet har i diverse lovgivningsmaterialer fastsat grænser for aflatoxin i forhold til dyr, se litteraturlisten.

Ved vurdering af udsættelse af mennesker for aflatoxin skal man være opmærksom på, at de i landbrugsministeriets bekendtgørelse fastsatte grænser er et udtryk for, hvor meget der må være i foderet til dyrene.

Man kan ikke udfra en analyse af det færdige foders indhold af aflatoxiner slutte sig til en arbejdsmiljømæssig belastning. Årsagen er, at dyrene påvirkes via en indtagelse af aflatoxin sammen med foderet. Mennesket derimod påvirkes via støvpartikler, der primært optages i lungerne.

Det tilladelige indhold i foderstoffer afhænger af foderstoftypen, men ligger i intervallet 0,005 til 0,05 milligram aflatoxin pr. kg. (ppm) færdigblandet foderstof.

Dakofo, som er grovvarevirksomhedernes brancheorganisation, har udsendt retningslinier, hvor man opfordrer medlemmerne til at indkøbe foderstoffer uden aflatoxin. Retningslinierne fastsætter herudover en grænse for aflatoxinindholdet i foderstofråvaren.

Man kan ikke altid på købstidspunktet fastlægge aflatoxinindholdet, hvorfor man har sat en økonomisk klausul ind, således at man i handelsbetingelserne fastsætter reduktioner i priserne for aflatoxinindhold, for at gøre det attraktivt for sælger at forhandle aflatoxinfri varer. Køber af foderstof er i følge Dakofo's retningslinier berettiget til af afvise laster med aflatoxinindhold på over 0,05 milligram pr. kg. foderstof.

Dagrofaaftalen er en frivillig aftale som grovvareselskaberne kan tilslutte sig.

 

Hvem kontrollerer?

Der er i høj grad tale om egenkontrol i korn- og foderstofbranchen af aflatoxin.

Plantedirektoratet udtager prøver og offentliggør jævnligt en "Aflatoxinkontrol" med oversigt over analyseresultater for aflatoxin i færdigfoder samt i mindre omfang i råvarer.

Aflatoxinanalyser skal foregå på et godkendt laboratorium.

 

Sikkerhedsorganisationen

Sikkerhedsorganisationen skal løbende følge aflatoxinindholdet i foderstofferne og sikre, at værnemidler og arbejdsmetoder er afpasset herefter.

 

Lastning og losning af skibe

Branchesikkerhedsråd 4 har tidligere udsendt en vejledning om losning af foderstoffer, se litteraturlisten. I følge denne skal arbejdsgiveren hurtigst muligt oplyse om aflatoxinindholdet i foderstoffer. Hvor prøver først udtages, når losningen påbegyndes, skal analyseresultatet meddeles sikkerhedsudvalget, så snart virksomheden har dette.

Indtil analyseresultatet er kendt, skal foderstoffet behandles som om, der var tale om aflatoxinholdigt foderstof. Man skal således anvende følgende værnemidler:

 • åndedrætsværn - turboforsynet P2
 • støvafvisende kedeldragt (diolentypen), der slutter tæt ved håndled, fødder og hals
 • handsker.

Ved pauser og lignende skal kedeldragten støvsuges, inden åndedrætsværnet tages af. Kedeldragten må ikke blæses af med trykluft ("tørt brusebad").

 

Ved lastning af lastbiler med råvarer, der kan indeholde aflatoxin

Chaufføren og andet personale skal sikre sig mod udsættelse for støv ved ikke at opholde sig i støvende områder eller ved at anvende åndedrætsværn.

Chaufføren skal helst opholde sig i førerhuset.

Andet personale skal være væk fra det støvende område.

 

Tipning af råvare i påslag og lignende, der kan indeholde aflatoxin

Chaufføren skal være væk fra støvende områder f.eks. ved at opholde sig i førerhuset eller uden for påslagsområdet. Alternativ skal der anvendes åndedrætsværn.

Påslagsmanden skal holde sig væk fra påslaget under tipning. Skal der tages prøver af foderstoffet under tipningen, bør dette ske automatisk. Hvor dette ikke er muligt, skal påslagsoperatøren forsynes med personlige værnemidler som beskrevet under lastning og losning.

Ved rengøring af påslag skal medarbejderen være forsynet med værnemidler som beskrevet under lastning og losning.

Det er væsentligt, at lukkede påslag er forsynet med afsugning, således at støvmængden hurtigt muligt bringes ned mod 0.

 

Silorengøring

Branchesikkerhedsråd 4 har udsendt en vejledning om silorengøring, se litteraturlisten.

Ved silorengøring skal personer, der bevæger sig ned i siloceller, anvende personlige værnemidler, der mindst svarer til det, der er beskrevet under lastning og losning.

Hvis der er risiko for iltmangel eller udvikling af giftige luftarter silocellen, skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn.

De nærmere regler for rengøring af siloer er udførligt beskrevet i vejledningen.

 

Plansiloer

Ved arbejde i plansiloer, hvor der er muligheder for aflatoxinholdige foderstoffer, skal personer være beskyttet mod støv. Overtryk i kabinen på "gummigeden" er den mest hensigtsmæssige måde. Ved andet arbejde, eller hvis føreren forlader kabinen, skal der anvendes værnemidler.

Rengøring af plansiloer skal foretages med værnemidler som beskrevet under lastning og losning af foderstoffer.

Rengøring af "gummigeden" og vedligeholdelse af indsugningsfiltret til kabinen bør foretages med jævne mellemrum.

 

Støv fra foderstofproduktion

Siloceller med aflatoxinholdige foderstoffer bør mærkes tydeligt på styretavlen. Når der trækkes fra siloceller, skal man være særlig opmærksom på at undgå, at foderstoffet kommer i berøring med mennesker. Utætheder mv. skal omgående tætnes. Rengøring skal ske på en forsvarlig måde og evt. under anvendelse af åndedrætsværn.

 

Distribution af færdigvarer

Chaufføren skal være opmærksom på eventuelle utætheder og lignende i forbindelse med indblæsning af foderstof eller indbæring af sække. Forekommer der større utætheder, skal disse omgående udbedres, ligesom beskadigede sække bør håndteres med påpasselighed.

 

Er der risiko for udsættelse for støv fra foderet, skal der anvendes åndedrætsværn. Da der kun kan være tale om korttidspåvirkninger, vil et almindeligt P2 åndedrætsværn normalt være tilstrækkelig.

 

Arbejdsgiverens forpligtelse

Arbejdsgiveren skal altid oplyse medarbejderne om muligheden for udsættelse for aflatoxin, såfremt der er aflatoxinholdige foderstoffer i fabrikken.

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at de beskrevne værnemidler er udleveret fra arbejdets begyndelse og anvendes, indtil der er klarhed over, om der er tale om aflatoxinholdige foderstoffer eller ej.

Der skal altid anvendes værnemidler, når der er tale om arbejde i støvende omgivelser.

Arbejdsgiveren skal især være opmærksom på instruktionsforpligtelsen i forbindelse med rengøring og lignende.

 

De ansattes pligter

De ansatte skal følge de regler og anvende de værnemidler, der er aftalt i sikkerhedsudvalget ved de pågældende arbejdsopgaver.

 

Henvisninger

          -  Lov om foderstoffer, 282 af 8. maj 1991

          -  Bekendtgørelse om foderstoffer, 346 af 3. juni 1993 (grænseværdier)

          -  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om foderstoffer, 313 af 26. april 1994

          -  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om foderstoffer, 924 af 11. november 1994

          -  Bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til foderstoffer, 862 af 10 oktober 1994.

          -  Vejledning fra branchesikkerhedsråd 4: Losning af foderstoffer.

          -  Vejledning fra branchesikkerhedsråd 4: Silorengøring.

          -  Dagrofaaftale.