Værktøjer til ulykkesforebyggelse

 

Sådan anvendes værktøjerne

Værktøj til ulykker/nærved ulykker

Typiske årsager til ulykker

Oversigt over ulykker/nærved ulykker

Resultat af vurdering af farlige forhold

 

Baggrund

Undersøgelser på lager- og transportområdet har vist, at beskrivelsen af hændelsesforløbet ved udfyldelse af den lovpligtige anmeldelse af en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet, ofte er meget kortfattet og kun giver mening for dem, der i forvejen ved, hvad der er sket.

Dermed bliver grundlaget for en nærmere vurdering af årsager til en ulykke mangelfuld, og muligheden for at gøre en målrettet og forebyggende indsats for at undgå gentagelser af ulykken bliver begrænset.

En mangelfuld beskrivelse af hændelsesforløbet vil endvidere være et problem i tilfælde af, at der skal tilkendes en erstatning til den tilskadekomne.

 

Nyt værktøj

BAR transport og engros har derfor udgivet denne værktøjskasse, der som sit hovedformål har at bidrage til en bedre årsagsbeskrivelse/-analyse internt i virksomheden med henblik på den forebyggende indsats.

Værktøjerne har som udgangspunkt, at det er i virksomheden, hvor ulykken er sket eller kunne ske, at de skal anvendes.

Afhængig af virksomhedens størrelse, organisering, tradition mm., vil der fra virksomhed til virksomhed være forskellige måder at behandle en arbejdsulykke. Under alle omstændigheder vil det være en styrke, hvis virksomheden på forhånd har gjort sig klart, hvem der sikrer, at en ulykke beskrives, anmeldes og vurderes.

 

"Det gode sagsforløb"

Sikkerhedslederen eller den, der varetager sikkerhedslederens opgaver, er naturligt en central person til at sikre "det gode sagsforløb", der generelt indeholder følgende elementer:

  • Hændelsesforløbet beskrives så hurtigt som muligt af sikkerhedsgruppen sammen med den tilskadekomne og eventuelt andre involverede. Brug af foto eller tegninger vil være en stor styrke som et supplement til beskrivelsen. 
  • Ulykkens årsag vurderes af sikkerhedsgruppen sammen med den tilskadekomne og eventuelt andre involverede. Denne vurdering er meget central, idet den er grundlag for at lignende ulykker undgås i fremtiden. 
  • Forebyggende handlinger besluttes af sikkerhedsgruppen og/eller sikkerhedsudvalget. 
  • Den lovpligtige anmeldelse og opsamling af informationer til intern statistik varetages af en central person (sikkerhedsleder eller administrativ medarbejder). Værktøjerne understøtter ovennævnte elementer og dermed "det gode sagsforløb".

 

Tegninger som inspiration

Som noget nyt i arbejdet med at forebygge ulykker indeholder værktøjskassen et hæfte, hvor typiske årsager til ulykker på en let tilgængelig måde er illustreret ved hjælp af tegninger. Tegningerne er tænkt som inspiration til at sikre flere indfaldsvinkler i vurderingen af mulige årsager. Det er her vigtigt at fokusere på årsager – ikke skyldige! Begreber som "Det var et hændeligt uheld" eller "Det var også min egen skyld" bør så vidt muligt undgås, idet det kan blokere for at vurdere en mulig forebyggende indsats.

 

Nærved ulykker/risikovurdering 

Værktøjerne kan også anvendes i det forebyggende arbejde med registrering af nærved ulykker eller risikovurdering, og specielt tegningerne vil på en ny måde kunne åbne op for at se farlige områder og situationer, som man ellers har vænnet sig til i hverdagen.

Det vil være muligt for virksomheden at gennemføre kampagner, hvor en eller flere af tegningerne anvendes med det formål, at medarbejderne ser deres egen situation på en let tilgængelig måde.

Den mere konkrete beskrivelse af, hvorledes de enkelte værktøjer anvendes, er beskrevet i vejledningen ”Sådan anvendes værktøjerne”.

De enkelte værktøjer kan downloades  fra menuen øverst på siden.

God fornøjelse