Søg efter:    

AT´s vejledning: Ansvar ved vejarbejde

Mange forskellige parter har ansvar, når der er vejarbejde på vejene. Det er vigtigt at kende til reglerne. Her får du et overblik over de forskellige aktørers ansvar i forhold til vejarbejde.

 

 

Vejmyndigheden

I Danmark er Vejdirektoratet og kommunerne vejmyndighed. Før et vejarbejde kan gå i gang på baggrund af en ansøgning fra enten bygherre eller entreprenør, skal vejmyndigheden både udstede en ”gravetilladelse” og godkende en såkaldt afmærkningsplan. Visse forhold - fx hastighed - kræver politiets samtykke.

 

I forbindelse med afmærkningsplanen skal entreprenøren oplyse hvilke(t) beskyttelsesniveau, der anvendes. De forskellige beskyttelsesniveauer fremgår af vejreglerne. Beskyttelsesniveauer skal ikke godkendes af vejmyndigheden, men vejmyndigheden kontrollerer, at oplysningerne er fremsendt. Hvis Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, skal Arbejdstilsynet kunne se af afmærkningsplanen, hvilke(t) beskyttelsesniveau, der er forudsat.

 

Bygherre og projekterende

Bygherren er den, der betaler for vejarbejdet. Bygherren kan for eksempel være Vejdirektoratet, kommunen, en privat vejejer eller ledningsejer.

 

Når bygherren får projekteret en opgave, er det den projekterendes ansvar at sikre, at projektmaterialet udformes, så de udførende virksomheder kan overholde arbejdsmiljølovgivningen. Det drejer sig bl.a. om, at de udførende virksomheder skal kunne bruge de rette tekniske hjælpemidler og beskyttelsesforanstaltninger, herunder beskyttelsesforanstaltninger der effektivt sikrer vejarbejderne mod påkørsel.

 

 

Bygherrens ansvar

Når der er mere end én virksomhed, der skal udføre arbejdet, er det bygherrens ansvar at koordinere ift. sikkerhed og sundhed ved projekteringen og udførelsen af vejarbejdet. Bygherre har også ansvar for at udpege en kvalificeret arbejdsmiljøkoordinator.

 

Bygherren er samtidigt forpligtet til at aftale, hvem der har ansvaret for de fælles sikkerhedsforanstaltninger i udførelsesperioden med de enkelte virksomheder.. Det gælder bl.a. ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne afmærkningen af vejarbejdet. De valgte sikkerhedsforanstaltninger, fx beskyttelsesniveauet og udstrækningen heraf, skal fremgå af bygherrens plan for sikkerhed og sundhed (PSS). På mindre anlægsarbejder (dvs. ti beskæftigede eller derunder) fremgår det af aftalen mellem bygherren og virksomhederne.

 

 

Udførende entreprenør

Hvad enten det er kommunens driftsafdeling eller et entreprenørfirma, der skal udføre et vejarbejde, skal den udførende virksomhed sammen medarbejdsmiljøkoordinatoren bygherren) , , hvilke beskyttelsesniveauer og hastighedsnedsættelser, der skal anvendes i projektets forskellige faser. Hvis en entreprenør allerede i en udbudsfase er i tvivl om, hvordan den udbudte opgave i praksis kan udføres forsvarligt med de angivne forudsætninger, bør entreprenøren stille uddybende spørgsmål til bygherren.

 

Ofte er det også entreprenøren, der står for at sende ansøgning om rådigheds/gravetilladelse samt afmærkningsplan til godkendelse hos vejmyndigheden. Entreprenøren skal angive de anvendte beskyttelsesniveauer i afmærkningsplanen, så vejmyndigheden kan se, at der er taget stilling til beskyttelsesniveauet.

 

Arbejdsgiverens ansvar

De udførende virksomheder (entreprenørerne) ved et vejarbejde har ansvaret for, at deres eget arbejde udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det gælder altid uanset andres pligter og ansvar.

 

Du kan se hele vejledningen fra AT her

https://arbejdstilsynet.dk/da/andre-arbejdsmiljoemner/forskellige-aktoeres-ansvar-ift-paakoerselsfaren-ved-vejarbejde