Søg efter:    

Træthed

Arbejdsrelateret træthed hos taxichauffører

Herunder kan I læse et kort resumé fra: Rapport om trafikuheld blandt taxichaufføren og betydning af arbejdsrelateret træthed og arbejdstid.

COWI A/S gennemførte i foråret 2019 en undersøgelse blandt danske taxichauffører. Resultatet af undersøgelsen fremgår af rapporten ”Trafikuheld blandt taxichauffører – betydningen af træthed og arbejdstid”.

Resume fra rapporten:

Formålet med undersøgelsen er at afklare betydningen af arbejdstid og arbejdsrelateret træthed for trafikuheld blandt taxi-chauffører.

Undersøgelsen er foretaget af COWI A/S efter opdrag fra Arbejdstilsynet. Den er gennemført som en kombination af en web- og telefonbaseret survey- undersøgelse og kvalitative interview. Undersøgelsen er baseret på svar fra 1.191 taxi-chauffører og 14 kvalitative interview.

Undersøgelsen viser, at:

  • 25% af taxi-chaufførerne har været involveret i trafikuheld inden for de sidste 5 år.
  • 2 % af taxi-chaufførerne har været involveret i trafikuheld, hvor der både har været personskade og skade på køretøjer.
  • 18 % af taxi-chaufførerne har været involveret i trafikuheld hvor der kun er sket skade på køretøjer.
  • 3 % af taxi-chaufførerne har været involveret i trafikuheld, hvor der ikke er sket skade.

Undersøgelsen tyder på, at antallet af trafikuheld kunne nedbringes, hvis taxi- chaufførernes arbejdstid og arbejdsrelaterede træthed blev reduceret.

I undersøgelsen finder COWI A/S således, at jo hyppigere taxi-chaufførerne er trætte, når de kører, jo større er risikoen for trafikuheld.

Samtidig finder COWI A/S en sammenhæng mellem taxi-chaufførernes træthed og deres arbejdstid:

Jo længere arbejdstid, jo større er sandsynligheden for, at taxi- chaufførerne er trætte, når de kører. Den arbejdsrelaterede træthed er således større blandt taxi-chauffører, der:

 

  • mindst en gang om ugen arbejder mere end 13 timer i træk
  • ofte arbejder 7 dage eller flere i træk
  • kun holder pause, når de venter på næste tur
  • har nattevagter.

COWI A/S konkluderer dermed, at arbejdstiden har betydning for taxi-chaufførernes arbejdsrelaterede træthed, og at den arbejdsrelaterede træthed har betydning for risikoen for trafikuheld.

Taxi-chaufførerne har en lang arbejdstid. I gennemsnit arbejder de som taxi- chauffører 45 timer om ugen. Godt en femtedel arbejder mindst en gang om ugen mere end 13 timer i træk. Samtidig har de taxi-chauffører, der ofte har meget lange arbejdsdage, langt hyppigere arbejdsuger uden et ugentligt fridøgn.

Resultaterne understøttes af de gennemførte interview, hvor chaufførerne peger på, at træthed i forbindelse med kørslen primært skyldes de lange arbejdstider, som de ser som nødvendige for at opnå tilstrækkelig indtjening.

Læs om rapporten her