Politik, retningslinjer og kultur

I politikken fastlægger virksomheden principper og retningslinjer for håndtering og forebyggelse af vold og trusler.

Arbejdsmiljøorganisationen skal involveres i drøftelserne, så politikken lever op til arbejdsmiljøreglerne og medarbejdernes erfaringer inddrages, så politikken svarer til de udfordringer, der er.

Tjek også, om der er indgået aftaler om emnet i overenskomsten.

En politik kan indeholde følgende elementer

Uddannelse og træning

 • Formål med uddannelse og træning
 • Hvilken uddannelse og træning tilbydes
 • Evt. krav om gennemførsel af uddannelse ved ansættelse

Retningslinjer, f.eks.

 • Hvilke personalegrupper gælder politikken for
 • Hvordan erfaringsopsamling og implementering i planlægning, uddannelse mm sikres
 • Værdier og hensigtsmæssig adfærd. Det kan f.eks. være regler om, at egen sikkerhed kommer først, hvordan personale skal reagere, hvis der er optræk til ballade, håndtering af penge, passagerer, der f.eks. drikker, truer eller sover ved endestation, røveri.

De konkrete retningslinjer skal tilpasses de udfordringer, I har med vold og trusler.

Beredskab og støtte

 • Kort beskrivelse af formål med beredskab og støtte


Organisering, roller og opgaver

 • Hvem gør hvad
 • Hvem har hvilke kompetencer


Registrering af hændelser og erfaringsopsamling

 • Formålet med registrering og dokumentation af hændelser
 • Formålet med evt. registrering af nær-ved hændelser
 • Hvilke hændelser skal registreres, og hvilke skal yderligere anmeldes.

Uddannelse, instruktion og træning

Uddannelse i konflikthåndtering er et væsentligt element i forebyggelse af vold og trusler om vold. Erfaringen viser, at kurser ikke er tilstrækkeligt. Det er afgørende med løbende fokus og træning i at håndtere konflikter og forebygge vold og trusler. Derfor er det vigtigt at følge op med instruktion og aktiviteter, der fokuserer på netop at træne disse kompetencer. Kurser vil blive mere nærværende, hvis I kan få bygget jeres egne politikker og retningslinjer ind i kurserne.

Elementer, der bør indgå i kurser og instruktion af nye:

 • Hvad det vil sige at være en kompetent chauffør, stationsbetjent, steward, togrevisor
 • Hvilken adfærd der er hensigtsmæssig i konfliktsituationer
 • Hvordan lederne understøtter den ønskede adfærd
 • Træning i kommunikation og konfliktnedtrapning
 • Hvordan løbende træning og vedligeholdelse i konfliktnedtrapning praktiseres
 • Hvordan virksomhedens beredskab fungerer og hvem der gør hvad
 • Virksomhedens retningslinjer, herunder dialog om retningslinier og hvordan de kan følges i praksis, f.eks. ”Egen sikkerhed først”, og hvad det betyder i praksis
 • Virksomhedens risikovurdering, erfaringsopsamling og APV, herunder hvilke risici der er, og hvordan viden om disse indgår i forebyggelsen.


Elementer, der bør indgå i kurser for ledere og instruktører:

 • Virksomhedens politik og retningslinjer
 • Forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold
 • Lederen som rollemodel
 • Vejledning og instruktion af medarbejdere
 • Lederens opmærksomhed på medarbejdernes holdninger og adfærd
 • Brug af risikovurdering og APV i forebyggelse, planlægning og instruktion. 

Internt uddannede instruktører kan sikre mereensartethed i planlægning og instruktion af medarbejdere.

Bliv inspireret

Artikel om Aikido-kurser i Arriva
 

 

 

BAU transport materialer Pjecen: Modtager kultur
 

 

 

BAU transport folder om konflikthåndtering, jernbanetransport
 

 

 

BAU transport folder om konflikthåndtering, person- og vare-transport

 

 

Planlægning af arbejdet 

I det daglige arbejde er der situationer, hvor risiko for vold og trusler er større f.eks. i forbindelse med  kontrol, og når personalet griber ind over for passagerers uhensigtsmæssige adfærd. Planlægning og instruktion kan begrænse risikoen. Nedenfor er nogle eksempler men overvej om der også kunne være andre situationer, hvor risiko kan forebygges via planlægning.

Eksempler på forebyggende planlægning: 

Personalets rolle i forhold til passagerers adfærd:

Er det klart, hvilken rolle personalet har i forhold til passagerers adfærd? I princippet har personalet ikke en forpligtende rolle ud over den, som enhver borger har for at komme andre til undsætning, hvis det ikke er til fare for eget liv og helbred. Er det klart meldt ud i jeres virksomhed? Egen sikkerhed først – hvad betyder det i jeres virksomhed? Det kan være svært for mange medarbejdere at acceptere, at de ikke skal påtale manglende betaling eller uhensigtsmæssig adfærd blandt passagerer. Derfor kræver det et vedvarende fokus og klare udmeldinger fra virksomhedens ledelse samt træning.


Bemanding og planlægning med udgangspunkt i risikovurderinger: 

Tag f.eks. højde for erfaringer med hændelser i områder og passager-tyngde, men også hvad den enkelte bedst trives med. 


Alenearbejde:

Det følger af reglerne om alene arbejde, at hvis det kan medføre en særlig fare for den ansatte, skal arbejdet tilrettelægges således, at denne fare imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene.


Betaling:

Buschauffører oplever mindre vold og trusler i virksomheder, hvor ledere melder klart ud, at chauffører ikke skal kontrollere om passagerer har betalt, men blot informere om, at passageren kan risikere bøde, hvis der kommer kontrol. Overvej om jeres politik og krav om adfærd på dette område kan ændres.

 

FIF til stewards og togrevisorer

Oplys passagerer der ikke har gyldig rejsehjemmel, om at det ikke er kontrollørens afgørelse i sidste ende og giv samtidig passageren et kort med kontaktoplysninger til Kundeservice, som de kan kontakte hvis de er utilfredse.

  

 

Bliv inspireret

Risikovurdering
Vejledning fra BAU Transport

 

 

Regler om alenearbejde - bekendtgørelse om arbejdets udførelse, nr. 1234, §11
 

 

PLANLÆGNING - I DET DAGLIGE:

 • Løbende instruktion, der underbygger virksomhedens politik og retningslinjer
 • Planlægning af arbejdet, så risiko forebygges og virksomhedens politik og retningslinjer følges
 • Løbende møder (f.eks. tavlemøder) med opsamling og deling af erfaringer, som efterfølgende kan inddrages i planlægningen. F.eks.: Er der sket noget, som man skal være opmærksom på eller lære af? Er nogle medarbejdere utrygge ved nogle forhold i arbejdet?
 • Løbende dialog mellem leder og medarbejdere om risici i arbejdet og hvordan de håndteres. 

PLANLÆGNING - PÅ LÆNGERE SIGT:

 • Risikovurdering af nye strækninger, nye regler, nyt udstyr mv.
 • Involvering af lokalsamfundet – de unge 
 • Samarbejde med SSP og organisationer; f.eks. hjemløseorganisationer, Fædregrupper i områder med vanskeligheder
 • Begrænse alenetid

Særligt for buskørsel

 • Begrænsning af alenetid ved at planlægge pauser på steder og tidspunkter, hvor der er andre 
 • Omlægning af ruter i forhold til belastede områder
 • Fjerne penge fra bussen i særlige områder

 

Arbejdsmiljøorganisationens rolle


Hvert år skal virksomhedens arbejdsmiljøudvalg gennemføre en drøftelse af arbejdsmiljøforholdende – den årlige drøftelse. Her kan data fra APV, sygefravær, statistikker over ulykker og hændelser vise, om virksomheden bør iværksætte en indsats målrettet vold og trusler om vold  - f.eks. yderligere undersøgelser om hvordan og hvor problemerne opstår eller behov for uddannelse af medarbejdere og ledere. Konklusioner og anbefalinger 
fra dette arbejde bør indarbejdes i retningslinjer, kurser, planlægning 
og instruktion samt mere målrettede tiltag.

 

 

Bliv inspireret

Risikovurdering
Vejledning fra BAU Transport

 

 

Har du talt med dine medarbejdere om sikkerhed i dag?

Baseret på forskningsprojekt udført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmedicinsk Klinik Herning

 

Indretning og teknologi

Indretning og teknologi har betydning for risiko samt håndtering af vold og trusler. Derfor er det vigtigt, at virksomheden forholder sig til indretning og teknologi og så vidt muligt indarbejder forebyggelse i materiel og teknik. Der findes forskellige tekniske foranstaltninger, der måske kan medvirke til forebyggelse samt sikre et effektivt beredskab.

Forebyggelse

 • Bodycams
 • Videoovervågning, GPS mm: Hvilke behov, hvad skal det kunne, hvordan skal det bruges?
 • Kampagner rettet mod passagerer fx  i toge og busser

Særligt for buskørsel

 • Skærm bag chaufføren, som hindrer, at man kan komme bagfra og slå chaufføren i hovedet
 • Skulderskjold
 • Busser med flere døre man kan gå ind af. Denne løsning viser klart, at chaufførens primære opgave er at køre og ikke at tjekke betaling.

Akut beredskab

 • Alarmer
 • Radio: Hvilke behov er der i forhold til radiokommunikation? Hvad skal radioen kunne? Skal modtageren kunne høres af andre, hvordan skal den bruges?

 

Tænk forebyggelse ved udbud

I dag kan virksomheden være begrænset af udbudsmaterialernes krav.

En langsigtet strategi er derfor at få indarbejdet arbejdsmiljø og forebyggelse mere specifikt i udbudsmaterialer.

Hold opmærksomheden

Der er vigtigt at holde fokus løbende. Dels fordi der er risiko for at både ledere og medarbejdere med tiden kommer til at slække på forebyggelse og beredskab, dels fordi det kræver løbende træning og opmærksomhed at kunne agere hensigtsmæssigt, hvis en situation skulle opstå. 

Måder at holde opmærksomheden:

 • Lederne går forrest og har opmærksomheden rettet mod forebyggelse af vold og trusler
 • Lederne understøtter en kultur, der ikke er risikovillig og er særlig opmærksomme på medarbejdere, der giver indtryk af at have en risikofyldt adfærd
 • Geninstruktion og løbende træning
 • Kampagner med push-beskeder på skærme og plakater
 • Pjecer der formidler virksomhedens retningslinjer, gode råd til håndtering, og hvordan virksomheden understøtter retningslinjer og håndtering
 • Løbende møder, hvor retningslinjer formidles, og hvor medarbejderne får lejlighed til at drøfte erfaringer, herunder muligheder og udfordringer ved at leve op til retningslinjerne. Man kan også drøfte, hvorvidt kulturen i virksomheden understøtter nedtrapning eller optrapning af konflikter
 • Afstemning af forventninger til, hvilke situationer chauffører eller kontrollører skal gribe ind over for og hvordan.
 

Daglig APV

I en virksomhed udfører de APV ved, at medarbejderne til enhver tid kan registrere, når de opdager et forhold, der kan være skadeligt eller udgøre en risiko. De udfylder en enkelt seddel, som de afleverer til lederen. 

Det gør arbejdsmiljøorganisation, ledelse og medarbejdere i stand til løbende at tage højde for risici i planlægning og instruktion.